| Bookmark | ตั้งเป็นหน้าแรก
     
 
  หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | กิจกรรมเด่น  
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ครูและบุคคลากร
แผนที่การเดินทาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Webmaster
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT
Download center
GeoGebra
IGCSE
IELTS
TOEIC
โครงการติวพื้นฐานคณิต ม.1-6
โครงการลงพื้นที่บริเวณทำความสะอาด
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0845558
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
*หมายเหตุ ไม่มีการนับซ้ำ

วิสัยทัศน์ (Vision)


       

                              โรงเรียนกู่จานวิทยาคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ (Mission)

 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 2. นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. นักเรียนสามารถแข่งขันในระดับสากล
 4. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 6. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ
 7. พัฒนาและจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
 8. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมุ่งสู่ความเห็นเลิศทางวิชาการ
 9. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้เทคโนโลยี

เป้าประสงค์ (Goals)

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ


กลยุทธ์การจัดการศึกษา

 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
 2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 6. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
 7. ส่งเสริมผู้เรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 8. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

 
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110 โทร. 045-762-701 โทรสาร 045-762-759 ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน | Webmaster