| Bookmark | ตั้งเป็นหน้าแรก
     
 
  หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | กิจกรรมเด่น  
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ครูและบุคคลากร
แผนที่การเดินทาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Webmaster
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT
Download center
GeoGebra
IGCSE
IELTS
TOEIC
โครงการติวพื้นฐานคณิต ม.1-6
โครงการลงพื้นที่บริเวณทำความสะอาด
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0845565
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
*หมายเหตุ ไม่มีการนับซ้ำ

จำนวนนักเรียน โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ที่ ชั้นเรียน จำนวนนักเรียน รวม ชื่อครูที่ปึกษา
ชาย หญิง รวม
1 ม.1/1 13 11 24  
น.ส.ฐณิชชา พลชัย, นายเกียรติศักดิ์ คำทวี
2 ม.1/2 12 15 27  
นางอรอนงค์ ศรีเสมอ, น.ส.พจมาน ถวิลอิสระ
3 ม.2/1 11 19 30  
นางนงลักษณ์ เพียรทำ, นายวรวุฒิ เสนคราม
4 ม.3/1 12 6 18  
นางสาวพรฤดี ส่องศรี
5 ม.3 /2 9 9 18  
นางเรืองอุไล พวงศรี, นางสาวจิราวรรณ พารุสุข
  รวม ม.ต้น 57 60 117    
6 ม.4/1 5 6 11  
นายสมพงษ์ แสงกล้า, นางสาวเยาวดี คาวี
7 ม.5/1 10 9 19  
น.ส.วัชรินทร์ พิศสุวรรณ,
8 ม.6 /1 11 16 27  
นางสาวกรรณิการ์ มาลัย, นายธัญกร อรัญโสติ
  รวม ม.ปลาย 26 31 57    
  รวมทั้งหมด 83 91 174  
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

      

                   
 
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110 โทร. 045-762-701 โทรสาร 045-762-759 ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน | Webmaster