| Bookmark | ตั้งเป็นหน้าแรก
     
 
  หน้าแรก | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | เว็บบอร์ด | กิจกรรมเด่น  
 
เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ครูและบุคคลากร
แผนที่การเดินทาง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Webmaster
การจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT
Download center
GeoGebra
IGCSE
IELTS
TOEIC
โครงการติวพื้นฐานคณิต ม.1-6
โครงการลงพื้นที่บริเวณทำความสะอาด
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0845546
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556
*หมายเหตุ ไม่มีการนับซ้ำ

ทำเนียบผู้บริหาร


ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ. หมายเหตุ
1 นายเสมอ วงศ์กมลาไสย ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ 2523 -2529  
2 นายเสถียร  สาสีมา อาจารย์ใหญ่ 2529-2532  
3 นายชวดล  เพ็ญชรี อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ 2532-2542  
4 นายวิชิต  ปุรินันต์ ผู้อำนวยการ 2542-2543  
5 นายลำพอง  ทองปน ผู้อำนวยการ 2543-2548  
6 นายอุดร  วิรุฬบุตร ผู้อำนวยการ 2548-2548  
7 นายอัศนีศักดิ์  ศิริชัย ผู้อำนวยการ 2548-2551  
8 นายดิเรก พราวศรี ผู้อำนวยการ 2551-2553  
9 นายรูณ หงศาลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 2553-2553  
10 นายสุรชัย  โสภาพรม ผู้อำนวยการ 2554-2555  
11 นายสมเกียรติ  เภานาง ผู้อำนวยการ 2555-2562  
12 นายทรงธรรม ทองประทุม ผู้อำนวยการ 2562-ปัจจุบัน  

 
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110 โทร. 045-762-701 โทรสาร 045-762-759 ฟังเพลงมาร์ชโรงเรียน | Webmaster