กาจัดการเรียนด้วยสื่อ DLIT : Distance learning information technology

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
       
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน       Module 1 : DLIT Classroom
 Module 2 : DLIT Resources
 ข้อมูล DLIT      Module 3 : DLIT Digital Library  Module 4 : DLIT PLC
 ด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน DLIT Module 5 : DLIT Assessment    
 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
  โรงเรียน  : กู่จานวิทยาคม
  ตั้งอยู่ที่   : 127 หมู่ที่ 3 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 https://www.kcws.ac.th
  ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นายทรงธรรม  ทองประทุม   089-286-6446
  ผู้รับผิดชอบงาน  DLIT :  นายสมพงษ์  แสงกล้า         089-286-6446
  ผู้รับผิดชอบงาน .อินเทอร์เน็ต :  นายสมพงษ์  แสงกล้า   089-286-6446
   

ด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน DLIT


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- การเขียนจดหมายลากิจ
   วิชา ภาษาไทย ม.1

   
น.ส.จิราวรรณ พารุลุข
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
- การเคลื่อนที่ของวัตถุ
   วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4

- ระบบหายใจ
   วิชา วิทยาศาสตร์. ม.2

น.ส.กรรณิการ์ มาลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ

น.ส.พจมาน ถวิลอิสระ
ครู ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 -การหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต  วิชาคณิตศาสตร์ 5   ม.6
- ดูคะแนนที่ได้

-รากที่สอง
   วิชา คณิตศาสตร์ ม. 2

นายสมพงษ์ แสงกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางเรืองอุไล พวงศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
-เลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม.1 - พื้นที่ผิวและปริมาตร วิชาคณิตศาสตร์ 5 ชั้นม.5
นางนงลักษณ์ เพียรทำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
  น.ส.วัชรินทร์ พิศสุวรรณ
ครู
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
-reading วิชาภาษาอังกฤษ1 ชั้น ม.4   -past tense วิชาภาษาอังกฤษ ม.2
น.ส.พรฤดี  ส่องศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายเรวัติ ปานประชาติ
ครู วิกฤต
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
-ทักษะพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอล วิชาพลศึกษา ชี้นม.3    
นายเกียรติศักดิ์ คำทวี
ครู
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
       

 

     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
-กฎหมายในชีวิตประจำวัน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4 -วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2
นางสาวเยาวดี คาวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายวรวุฒิ เสนคราม
ครูผู้ช่วย
 
-    
น.ส.ฐณิชชา พลขยัน
ครู
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
-การนำเสนอ วิชาคอมพิวเตอร์ - การเย็บผ้าด้วยมือ วิชาการงานอาชีพ 3 ชั้น ม.2
นายธัญกร   อรัญโสติ
ครู ชำนาญการ
  นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
ครู ชำนาญการพิเศษ